Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki

Glenn DomanŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00

Zapisu do świetlicy dokonujemy 1 września po rozpoczęciu roku w świetlicy szkolnej.

Cele i zadania świetlicy - POBIERZ
Regulamin świetlicy - POBIERZ
Regulamin uczestnika - POBIERZ
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - POBIERZ
Rozkład dnia świetlicy - POBIERZ

LINK DO NASZEGO FACEBOOKa


Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, miejscem dla uczniów:
 • z klas I – IV, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, ze względu na organizację dojazdu do szkoły, bądź z innych ważnych powodów, wskazujących na konieczność zapewnienia opieki przez szkołę (Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 roku oraz z 11 stycznia 2005 roku),
 • którym rodzice nie mogli zapewnić opieki po zajęciach szkolnych,(jednorazowo) zwykle ze względów losowych,
 • zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego lub religii;
 • w czasie lekcji zastępczych podczas nieobecności nauczycieli przedmiotów.
Reguły bycia razem:
 • W sali przebywamy tylko w obecności nauczyciela świetlicy.
 • O możliwość wyjścia, pytamy wychowawcę.
 • Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabaw.
 • Przestrzegamy zasad kultury osobistej oraz odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 • Pamiętamy o używaniu form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam.
 • Bawiąc się, rozmawiamy spokojnym tonem.
 • Podczas odrabiania prac domowych zachowujemy ciszę.
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
 • Uważnie i do końca słuchamy wypowiedzi nauczycieli oraz kolegów i koleżanek.
 • Dbamy o dobry stan sprzętu oraz gier i zabawek.
 • Po skończonych zajęciach, zabawie i posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 • Troszczymy się o estetyczny wygląd sali, pomagając przy dekoracji.
 • Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
 • Wspólnie budujemy miłą atmosferę.
Z kim współpracujemy?
Biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów przebywających w świetlicy, nawiązaliśmy współpracę z:
 • wychowawcami poszczególnych klas
 • pedagogiem szkolnym
 • psychologiem szkolnym
 • biblioteką
 • rodzicami.
Jak spędzamy wolny czas?
Działania świetlicy stanowią kontynuację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i spełniają cztery podstawowe funkcje:
 • opiekuńczą
 • wychowawczą
 • społeczną
 • dydaktyczną.
Zajęcia świetlicowe
Praca wychowawcza świetlicy szkolnej oparta jest na założeniach zawartych w planie dydaktyczno-wychowawczym świetlicy (szczegółowy plan dostępny u kierownika świetlicy) i polega na wyborze oraz rozplanowaniu tematów zgodnie z porą roku, porą dnia i aktualną problematyką szkoły.

Uczniowie do świetlicy zapisywani byli przez rodziców (opiekunów) na początku roku szkolnego u kierownika. Rodzice (opiekunowie) zostali zobowiązani do wypełnienia „Karty zapisu” z wyraźnym zaznaczeniem osób upoważnionych do odbioru dziecka, podając dane osobowe osoby odbierającej dziecko, stopień pokrewieństwa oraz numer dowodu osobistego. Rodzic, chcąc zwolnić swoje dziecko z zajęć świetlicowych, zobowiązany jest napisać usprawiedliwienie i dostarczyć do wychowawcy świetlicy.
Zapraszamy do naszej galerii:
kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej...

Zajęcia decoupage
     

Pasowanie na świetliczanina
     

Dzień Misia
     

Świetlica jak dom
     

Przedstawienie jesienne
     

Przedstawienie zimowe
     

Karnawał 2009
     

Bal 2010
     

Przedstawienie wiosenne
     

Prace dzieci - wiosna
     

Dzień Matki
     

Dzień Dziecka
     


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.