Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


INSTA.LING


instaling.pl - strona do nauki słówek
Więcej informacji na: INSTA.LING w naszej szkole - kliknij

ZASADY INNOWACJI


Od 1.09.1992 r. za zgodą władz oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 168 realizuje innowacyjny program nauczania języków obcych. Stała się bazą Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 25 utworzonego w lipcu 2001 roku (Uchwała nr 809/LXVI/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 12 lipca 2001 r.).

Nauczanie języków obcych jest jednym z ważnych aspektów edukacji w polskiej szkole, gdyż wiąże się z możliwością aktywnego udziału absolwentów w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym Polski, Europy i świata, z możliwością kontynuacji nauki w krajach Unii Europejskiej oraz udanego funkcjonowania na rynku pracy. Zagadnienie to jest także przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej.

W naszej szkole nauczanie języków obcych jest od lat zadaniem priorytetowym.

W okresie wczesnoszkolnym można wytworzyć w dziecku motywację do nauki języka obcego, a osiągnięty na tym etapie sukces daje podstawę do dalszej nauki i do nauki innych języków obcych.

W trosce o jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w klasach wyższych, a co za tym idzie, stojąc przed koniecznością dostosowania metod nauczania poszerzanych zagadnień programowych, położyliśmy nacisk na niekonwencjonalne prowadzenie lekcji, nowatorskie, organizacyjne i metodyczne rozwiązania programowe uwzględniające również czynnik kulturoznawczy. Po sześcioletnim przygotowaniu uczniowie mogą kontynuować naukę w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum.

Wszystkie wymienione przez nas działania służą podnoszeniu jakości pracy szkoły, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców oraz zapotrzebowaniu społecznemu na ludzi wykształconych, otwartych na świat, biegle władających językami obcymi.

 1. Cele innowacji:

  • Biegła znajomość języków obcych w zakresie czterech podstawowych rodzajów komunikacji (sprawności językowych): rozumienia tekstu mówionego, mówienia, czytania i pisania.

  • Osiągnięcie wprawy w posługiwaniu się minimum dwoma językami obcymi wraz ze znajomością fonetyki, leksyki i gramatyki.

  • Wykształcenie młodych ludzi doskonale przygotowanych językowo i skutecznie używających języka obcego.

  • Umożliwienie poznania historii, tradycji, kultury i życia codziennego kraju, którego uczniowie język poznają, a przez to przygotowanie do współuczestnictwa w tworzeniu wielojęzycznej i wielokulturowej Europy.

  • Uczenie otwartości i tolerancji, szacunku dla tożsamości i różnorodności kulturowej poprzez skuteczną komunikację między narodami.

  • Przygotowanie kandydatów do klas dwujęzycznych gimnazjów i liceów ogólnokształcących.

 2. Opis działań innowacyjnych – założenia merytoryczne, zadania i sposoby realizacji, etapy wprowadzania.

  W kl. 1-3 SP
  • nauczanie języka angielskiego według programów zatwierdzonych przez MEN poszerzonych o dodatkowe treści w wymiarze 2 godz. tygodniowo w kl. 1 i 3 godz. tygodniowo w kl. 2-3.

  W kl. 4-6 SP
  • kontynuowanie nauki języka angielskiego według programów zatwierdzonych przez MEN poszerzonych o dodatkowe treści w wymiarze 3 godz. tygodniowo z podziałem na grupy,
  • wprowadzenie nieobowiązkowej nauki drugiego języka niemieckiego wg programów zatwierdzonych przez MEN w wymiarze 2 godz. tygodniowo,

  W kl. III Gimnazjum
  • prowadzenie obowiązkowej nauki drugiego języka obcego niemieckiego/hiszpańskiego wg programów zatwierdzonych przez MEN w oddziałach dwujęzycznych w wymiarze w wymiarze 2 godz. tygodniowo z podziałem na grupy.

  W zależności od poziomu rozwojowego uczniów będą stosowane różnorodne sposoby realizacji w/w programów uwzględniające różne style uczenia się: kinestetyczny, słuchowy, werbalny:
  • TPR (Total Physical Respouse)
  • Projekty
  • Drama, inscenizacja
  • Techniki wielozmysłowe
  • Stosowanie środków audiowizualnych i multimedialnych
  • Metoda komunikacyjna
  • Wykorzystanie Internetu
  • Integracja międzyprzedmiotowa
  • Dokumentowanie własnego procesu uczenia się i zbierania doświadczeń
  • Nauka przez pracę z oryginalnym tekstem obcojęzycznym

  Innymi działaniami innowacyjnymi są:
  • coroczne wyjazdy młodzieży (SP i Gimnazjum) do Londynu i do zaprzyjaźnionej Europa Schule w Berlinie, które pozwalają uczniom uzyskać pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich indywidualnych umiejętności językowych,
  • przedstawienia teatralne w językach obcych
  • działalność Klubu Miłośników Języka Angielskiego, propagującego kulturę angloamerykańską, historię Anglii i Ameryki, poezję i piosenkę angielską,
  • coroczne festiwale piosenki i poezji angielskiej,
  • wieloletnia współpraca z Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego przy UW w Warszawie,
  • współpraca z University of Oxford, Oxford University Press, Lektor Klett– zapewnienie dostępu do materiałów, pomocy naukowych, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, fundowanie nagród itp.,
  • oganizowanie językowych konkursów dzielnicowych dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.